= Menu

Artykuły

Zmiana perspektywy

Autor: Dr Aneta Chybicka
Źródło: Specjalista, marzec 2000, str. 13-14


Do rozwiązywanych przez siebie zadań i problemów można podchodzić w różny sposób. W potocznym języku często spotyka się zwroty typu: "bądź otwarty", czy "podejdź do problemu w otwarty sposób", jednocześnie badania naukowe wykazały istnienie zmiennej, zwanej potrzebą domknięcia poznawczego, która prawdopodobnie jest naukowym odpowiednikiem tego, co nazywamy "otwartym" podejściem do problemu. Chwilowe natężenie tej zmiennej decyduje o tym, ile i jakie informacje są w konkretnej sytuacji dostępne dla człowieka w trakcie rozwiązywania problemu. Potrzeba domknięcia poznawczego jest stałą, można powiedzieć, osobowościową cechą. Jednak jej natężenie może ulegać wahaniom. Im mniejsza jest ta potrzeba w momencie pracy nad problemem, tym bardziej otwartym umysłem dysponujemy w trakcie poszukiwania rozwiązań. Wykazano, że mniejsze natężenie tej potrzeby (większa otwartość poznawcza), sprzyja twórczemu myśleniu.

ROZGRZEWKA

Poniżej znajdują się trzy zadania. Spróbuj je rozwiązać, a następnie odpowiedz na pytania testu. Uzyskany wynik będzie wskazówką tego, na ile "otwarty" byłeś w trakcie rozwiązywania zadań.

TEST

Dalej umieszczone są stwierdzenia mówiące o stylach działania ludzi, rozwiązujących jakieś zadanie. Jest oczywiste, że każdy człowiek ma własny styl działania. Dzięki temu w naturalny sposób różnimy się od siebie.

Chodzi o to, abyś określił, które z poniższych twierdzeń pasują do opisu twojego sposobu rozwiązywania zadań, nad którymi przed chwilą pracowałeś. W tym celu otocz kółkiem jedną z sześciu cyfr, znajdujących się obok każdego twierdzenia. Jeśli uważasz, że dane twierdzenie nie opisuje charakterystycznego dla Ciebie sposobu rozwiązania tych zadań lub opisuje styl rozwiązywania zupełnie odmienny od Twojego, zakreśl cyfrę 1. Jeśli twierdzenie opisuje trochę lepiej Twoje zachowanie, choć jeszcze niezbyt dobrze, zakreśl cyfrę 2 i tak aż do cyfry 6, którą zakreślasz wtedy, gdy uznasz, że dane twierdzenie jest całkowicie zgodne z Twoim stylem rozwiązywania tych zadań. Aby Ci ułatwić proces odpowiadania na kolejne pytania testu, poniżej znajduje się skala graficzna, do której każdorazowo możesz się odwołać wybierając odpowiedź.

tl_files/artykuly/zmiana1.jpgtl_files/artykuly/zmiana2.jpg

KLUCZ

Pozycje testu: 4, 9, 10, 14, 15, 16, 17 liczone są wprost tzn. zaznaczona w teście cyfra odpowiada ilości punktów, jakie doliczyć należy do wyniku. ( I = I, 2 = 2, itp.). Pozostałe pozycje testu: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 są liczone wspak tzn. jeżeli zakreśliłeś w teście cytrę 1 to doliczasz do wyniku 6 punktów, jeżeli wybrałeś w teście 2 to doliczasz do wyniku 5 punktów, jeżeli zakreśliłeś 3 to doliczasz 4 punkty, jeżeli wybrałeś 2 to do wyniku doliczasz 5 punktów, jeżeli w pytaniu wybrałeś 1 to doliczasz to do ogólnego wyniku 6 punktów.

INTERPRETACJA

Jeżeli uzyskany przez Ciebie wynik mieści się w przedziale 63 - 83 punktów to można powiedzieć, że rozwiązywałeś zadanie ze "średnio otwartym" umysłem. Nie był to jednak twórczy stan umysłu. Wynik poniżej 63 punktów świadczy o dużej potrzebie domknięcia poznawczego w trakcie pracy nad zadaniami. Jest to stan nietwórczy, prowadzący do uzyskiwania raczej standardowych wyników. Wynik powyżej 83 punktów daje podstawy do wnioskowania o otwartym, potencjalnie twórczym stanie umysłu w trakcie pracy nad zadaniami.

Poniżej podaję szczegółową charakterystykę "otwartego" i "zamkniętego" stanu umysłu.

tl_files/artykuly/zmiana3.jpg

Go back