= Menu

Assesment i Development Center

Pozwala trafnie diagnozować zarówno rozwój kompetencji bezpośrednio związanych z obecnie wykonywanymi zadaniami zawodowymi, jak i tych kompetencji, które są podstawą efektywnej realizacji zadań nowych, planowanych na przyszłość w związku z rozwojem pracowników.

Zdaniem ekspertów jest to najbardziej obiektywna i trafna metoda oceny predyspozycji zawodowych. Umożliwa badanie kompetencji (dzięki zastosowaniu aktywnych ćwiczeń), jak i potencjału do ich rozwoju  (z użyciem tesów psycholigicznych). 

Realizowane przez firmę Instytut Miasta projekty Assessment i Development Center oparte są na naukowo stworzonym, empirycznie przetestowanym i praktycznie wdrożonym w firmach modelu rozwoju pracowników. Sesja AC i DC składa się z dwóch części: sesji grupowej i badania testowego. Sesja grupowa służy ocenie zachowań Uczestnika, będących przejawem poziomu rozwoju kompetencyjnego. Badania testowe diagnozują potencjał, gdyż może zdarzyć się tak, że w trakcie sesji grupowej Uczestnik nie wykaże się wysokim rozwojem kompetencyjnym, ale badania testowe wykażą potencjał, w który warto inwestować i który warto rozwijać. Tak skonstruowana technika realizacji DC jest bardzo efektywną i obiektywną metodą diagnozy potencjału i poziomu rozwoju pracowników. 

Korzyści dla organizacji

  • Uzyskanie rzetelnej i obiektywnej wiedzy na temat kompetencji pracowników lub kandydatów.
  • Wysoka trafność oceny, a co za tym idzie - optymalizacja decyzji związanych z rekrutacją i awansami w organizacji.
  • Możliwość oceny pracowników w obszarze wykraczającym poza ich dotychczasowy zakres odpowiedzialności, możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału.
  • Budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i planów szkoleniowych, w oparciu o potrzeby rozwojowe pracowników.
  • Zwiększenie samoświadomości pracowników na temat własnych mocnych i słabych stron.
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako organizacji inwestującej w rozwój pracowników.

Korzyści dla Uczestnika

  • Uzyskanie rzetelnej wiedzy na swój temat - poznanie swoich mocnych i słabych stron.
  • Poznania swoich możliwości w zakresie niewykonywanych dotychczas obowiązków.
  • Możliwość przyjrzenia się stylowi swojego funkcjonowania w sytuacjach znanych oraz nowych i niestandardowych.
  • Otrzymanie konkretnych wskazówek rozwojowych.