= Menu

Modele kompetencyjne

Model kompetencyjny jest niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, który umożliwia firmie racjonalne inwestowanie w rozwój pracowników oraz efektywniejszą realizację założonych celów biznesowych.

Model stanowi zapis kompetencji, które należy rozwijać ze względu na specyfikę organizacji, komórkę organizacyjną i stanowisko. Co więcej, pozwala określić poziom kompetencji, do którego pracownik powinien dążyć, aby wykonywać zadania zawodowe w sposób optymalny, wraz z poczuciem własnego komfortu psychicznego. Dzięki rzetelnie opracowanemu modelowi, pracownicy znają oczekiwania, jakie stawia im organizacja oraz czują odpowiedzialność za swój rozwój zawodowy.

Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie nie tylko zakresie opracowywania modeli kompetencyjnych, ale także ich wdrażania i monitorowania uzyskanych efektów.  Przyjęta przez Instytutu Miasta metodologia zakłada aktywny udział reprezentantów organizacji w opracowywaniu modelu. Stąd też jest to narzędzie akceptowane przez pracowników i realnie wykorzystywane przez menedżerów oraz osoby związane z rozwojem pracowników.

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje związane z obszarami zastosowania oraz korzyściami wynikającymi z wdrożenia modelu.

Obszary zastosowania modelu kompetencyjnego

 • Projektowanie szkoleń
 • Ewaluacja efektywności szkoleń
 • Projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników
 • Rekrutacja i selekcja
 • Okresowa ocena  dokonywanych postępów
 • Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji

Korzyści z wprowadzenie modelu kompetencyjnego

 • Opracowanie profili kompetencji stanowiskowych zbieżnych z wyróżnionymi kompetencjami w skali całej firmy, wraz z definicjami i miarami kompetencji.
 • Określenie aktualnego i pożądanego poziomu posiadanych kompetencji dla każdego stanowiska.
 • Określenie zbioru miar służących do diagnozowania postępu w zakresie rozwoju kompetencji.
 • Określenie szczegółowych wytycznych w zakresach: procedury rekrutacji i selekcji, szkoleń adaptacyjnych, rozwoju kompetencji pracowników (szkoleń zawodowych, własnych zamierzeń rozwojowych pracowników).
 • Pobudzenie aktywności pracowników w zakresie samodzielnego zdobywania kompetencji.
 • Stworzenie jasnych wymogów i oczekiwań wobec pracowników w zakresie rozwoju kompetencji.
 • Stworzenie miar efektywności szkoleń, procesu rekrutacji.